Foreldreprogram

Glenne regionale senter for autisme har siden 2007 etablert og videreutviklet et tilbud til foresatte til barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser (ASF) som vi kaller Glennes foreldreprogram. Tilbudene har som formål å styrke foreldrekompetansen i samhandling og oppdragelse av sitt barn/ ungdom med vansker innen ASF.

Tilbudet bygger på grundige analyser av samhandling, kunnskap om hvilke utfordringer som er vanlige ved ASF.

 Tre fokusområder

  1. Positiv samhandling

Tar utgangspunkt i etablering av strategier for å skape positiv samhandling mellom foreldre, barn med ASF og søsken. Deltagerne får praktisk opplæring og trening i teknikker tilpasset sine egne barn.

  1. Tilrettelegging læring
    Konsentreres om hvordan foreldrene kan kartlegge og analysere atferd, fremme selvstendighet og legge til rette for læring ved å ta utgangspunkt i det som motiverer barnet.
  2. Grensesetting

Tar utgangspunkt i grensesetting og hva det vil si å etablere regler og opprettholde grenser for barn med ASF. Deltakerne får praktisk opplæring i hvordan de kan håndtere og løse vanskelige samhandlingssituasjoner når disse oppstår i familien.

Alle delene av foreldreprogrammet bygger på hverandre og vil gi foreldre til barn med ASF muligheten til å skape en mer positiv samhandling og forebygge vanskelige situasjoner både hjemme og ute i nærmiljøet.

Hvem er tilbudene for?

Glenne regionale senter for autisme sitt foreldreprogram er utviklet for foreldre som har barn med ASF i alderen 5 – 18. Vi deler alltid opp gruppene i en barnegruppe og en ungdomsgruppe. Felles for alle deltakerne er at de ønsker råd, og veiledning til konkrete strategier som kan styrke deres foreldrefunksjoner. Praktisk veiledning til å øke barnas selvstendighet, samt tilrettelegging for å redusere- og å unngå vanskelige situasjoner i hjemmet.

For å kunne delta i programmet må barnet være henvist til autismeavdelingen, Glenne regionale senter for autisme.

Organisering av programmet

Programmet tilbys i grupper bestående av foreldrene til 5-7 barn eller 5-7 ungdommer med ASF, – og utgjør maksimalt 14 deltagere. Det gjennomføres ett tilbud for hver av målgruppene pr. semester – altså 4 grupper pr. år.

Programmet går over 12 uker og hvert møte varer i 2,5 timer. Programmet gjennomføres på faste tidspunkter/dager i normal arbeidstid. I tillegg til selve veiledningen/opplæringen som tar 2,5 time må foreldre regne med tid til forarbeid, planlegging, gjennomføring av hjemmeoppgaver og evaluering av disse.

Effektmål
Vi har samlet dokumentasjon fra alle tilbudene vi har gjennomført for å vurdere effektene av våre tjenester. Den dokumentasjonen som til nå er samlet inn har bekreftet at foreldrene etter gjennomført foreldreprogram opplever færre problemer i samhandlingen med sine barn, og at problemene oppleves som mindre belastende, samt at man i større grad blir i stand til å løse nye problemer som oppstår på egenhånd.

Enkelte av de foresatte som har møtt hverandre gjennom dette tilbudet har opprettholdt kontakten til gjensidig støtte etter at tilbudet har blitt avsluttet hos oss

Det er vår ambisjon å bidra til å etablere lokale arenaer for deltakerne i vårt tilbud i forlengelsen av dette tilbudet.

Materiell

For de som har deltatt på Glennes Workshop for kursledere, kan bestille materiell til undervisning. Materiellet er oppdatert våren 2022.

Det som kan bestilles er:

Kurshefte Foreldre (samme hefte for barn og ungdom) 50 kr

Gruppemanual (samme hefte for barn og ungdom) 100 kr

Minnepenn – med aktuelle filmsnutter og annet materiell brukt i opplæringen 200 kr

 

Hvis du ønsker å bestille materiell, eller har spørsmål i forbindelse med Glennes foreldreprogram, vennligst Send e-post til vegard.henriksen@siv.no