Regionale kompetansetjenester

Glenne som henvisningskompetansesenter

Her finner dere årsrapport for 2015: Årsrapport2015

En av senterets regionale funksjoner innebærer at de lokale helseforetakene i Helseregion Sør- Øst kan henvise pasienter/ tjenester i spesielt kompliserte eller kompetansekrevende saker. I slike saker forutsettes at behandlingskontakten og framdriftsansvaret opprettholdes i den lokale spesialisthelsetjenesten. Videre kan Glenne bistå ved etablering eller styrking av lokal kompetanse og tjenesteutvikling.

Tjenestene formidles både som polikliniske og ambulante, samt som kurs og konferanser. Senteret har ikke døgnplasser og derfor ingen mulighet for innleggelse av pasienter.

Glenne regionale senter for autisme sine regionale tjenester er spesielt rettet mot følgende områder:

A) tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse – EIBI

Glenne ble tildelt ansvar for etablering og framdrift av et nettverk for tidligintervensjon for små barn med autisme av tidligere Helse Sør i 2002, senere videreført i 2005. Nettverket ble satt sammen av representanter fra Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene.  Formålet med nettverket var opprinnelig å etablere og videreutvikle kompetansen av formidling av evidensbaserte tiltak for barn med autismespekterforstyrrelser i helseregionen, samt å bidra til likhet i tjenestetilbudet.  Fokus for nettverket er kvalitetssikring og spredning av utrednings- og behandlingskompetanse. Utvikling av anbefalinger for beste praksis med grunnlag i internasjonale forskningsreferanser og bistand til gjennomføring av behandlingstjenester er en del av dette arbeidet. Vårt bidrag i pasientbehandlingen er kvalitetssikring av tjenestene det enkelte barn som henvises til oss mottar i den lokale spesialisthelsetjenesten.

B) Spesielt komplekse eller kompetansekrevende utredninger, komorbiditet og diagnostisk revurdering/  second opinion

Glenne regionale senter for autisme bistår lokale spesialisthelsetjenester i spesielt sammensatte eller kompetansekrevende tilfeller med mulige eller sikre vansker innen autismespekteret. Dette vil være særlig aktuelt ved spørsmål om komorbiditet, spesielle utrednings- eller kartleggingsbehov og diagnostisk revurdering/ second opinion. Tjenestene kan ytes i form av generelle drøfting eller rådgivning, eller etter henvisning av enkeltsaker.

 Regionale oppgaver:

Glenne som en del av de regionale kompetansetjenester

Regionale kompetansetjenester

Helse Sør-Øst RHF ønsker å styrke styring og kvalitet på regionale kompetansetjenester ved å utarbeide retningslinje for etablering, organisering (oppgaver, forankring, oppfølging og evaluering) og finansiering. Forskrift nr. 1706, kapittel 4 om nasjonale tjenester med veileder for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Kompetansetjenestene innebærer et særskilt ansvar for å bygge opp, ivareta og formidle kompetanse som kommer hele regionen til gode.

Dagens betegnelse regionalt kompetansesenter/ ressursenhet bør endres til regional kompetansetjeneste. Tjenester som etableres i henhold til denne retningslinjen skal betegnes som regionale kompetansetjenester.

Formålet med regionale kompetansetjenester er å styrke kvaliteten på tjenestene i regionen. Dette innebærer å levere tjenestene så trygt og kostnadseffektivt som mulig gjennom oppbygging og spredning av kompetanse både innen spesialisthelsetjenesten og til kommunene.
Regionale kompetansetjenester skal både kunne bidra til å sikre kvalitet i bredden og kunnskap om det sjeldne og det nye.

Regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst skal primært ha fagpersoner i spesialist- og primærhelsetjenesten som sin målgruppe og ikke bedrive pasientbehandling. Virksomheten i de regionale kompetansetjenestene skal sikre brukermedvirkning.

Hovedfokus for kompetansetjenestene skal være å formidle og bygge opp kompetanse, samt bidra til at det utarbeides handlingsplan for kompetansespredning og implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis.

I tillegg skal kompetansetjenestene:

  • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten og der det er aktuelt også til kommunehelsetjenesten.
  • Bidra i relevant undervisning.
  • Bidra til forskning og etablering av forskernettverk.
  • Initiering og drift av fagnettverk.
  • Samarbeid med universitetene og høgskolene i regionen for å tilrettelegge for utdanningsløp innen kompetanseområdet ved behov.
  • Utarbeide behandlingsforløp som omfatter hele regionen og bidra med evidensbasert kunnskap inn i relevante behandlingslinjer rundt flerområde- og regionale funksjoner.
  • Bistå Helse Sør-Øst RHF med å utvikle styringsindikatorer, med hensyn til aktivitet, kvalitet og resultat/effekt av medisinsk behandling, rehabilitering og habilitering.