Utredning og diagnostisering

Glenne regionale senter tilbyr tverrfaglig utredning av barn, ungdom og voksne ved mistanke om gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/ autismespekterforstyrrelse ( ASF ).

Ved utredningsenheten inngår lege og psykolog med aktuell spesialkompetanse i samarbeid med andre spesialiserte faggrupper med høyskole-/ universitetsgrad innen pedagogikk og helse- / omsorgstjenester.

Fagsammensetningen ved utredningsenheten reflekterer det multidisiplinære kunnskapstilfanget som er nødvendig for god utøvelse av spesialiserte helsetjenester for pasientgruppen. En slik multidisiplinær tilnærming er spesielt viktig sett i lys av den store individuelle variasjonen i pasientgruppen, og spesielt med henblikk på den høyere komorbiditeten av andre forstyrrelser eller sykdommer. Senteret står for selvstendig utredning av mange vanlige komorbide tilstander, og samarbeider eller viderehenviser i forhold til andre helsetjenester ved behov.

Den tverrfaglige utredningen tar utgangspunkt i vitenskapelig konsensus, slik den uttrykkes i nasjonale og internasjonale standarder, veiledere og retningslinjer for beste kliniske praksis.

I denne sammenhengen vises spesielt til Retningslinjer for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser, som kan lastes ned her.